Alegria

Salida:
Mi
//: Ti ri ti tan, tran tran,
Mi – Sib
ti ri ti tan, tran tran,
Sib
ti ri ti tan, tran treiro ay,
Sib – Mi
ti ri ti tan, tran treiro tran. ://